Schemat kariery

Zapisy ogólne:

Zdobywanie kolejnych poziomów w schemacie kariery jest uwarunkowane doświadczeniem partnera, wynikającym z sumy zamkniętych spraw.

Sprawa to wszystkie zawarte z klientami umowy, dotyczące jednego zdarzenia.

Suma spraw to indywidualnie zamknięte umowy oraz całej podległej grupy partnerów.

Sprawy naliczają się narastająco od momentu zawarcia umowy partnerskiej.

Po podpisaniu umowy partner nabywa możliwość rozwoju poprzez uczestnictwo w cotygodniowych szkoleniach.

Każdy kolejny poziom umożliwia realizację zadań z niższych stopni schematu kariery.

Wynagrodzeniem partnera na poziomach partner oraz opiekun jest prowizja,

Wynagrodzeniem partnera na poziomach manager, manager grupy, dyrektor oraz dyrektor generalny jest nadprowizja.

Prowizja jest wynagrodzeniem powstałym na skutek zawartych lub obsłużonych i zamnietych przez partnera lub za jego pośrednictwem spraw.

Nadprowizja jest wynagrodzeniem powstałym z różnicy pomiędzy prowizją własną, a prowizją podległych strukturalnie partnerów na skutek zawartych przez partnerów lub za ich pośrednictwem spraw.

Przy realizacji zadań niższego poziomu schematu kariery, sumuje się prowizje i nadprowizje przewidziane na dane poziomy schametu kariery.

Partner nabywa prawo do prowizji i nadprowizji w momencie zamknięcia sprawy. Zamknięcie sprawy odbywa się po faktycznym wpływie środków finansowych na rachunek bankowy firmy, stanowiących wynagrodzenie za skuteczną realizację umów.

Partner otrzyma zaliczkę z tytułu przyjętych do realizacji spraw, których tok obsługi poskutkował ich skierowaniem na drogę postępowania sądowego.

Partner: Suma spraw 1-10

 • Działalność na tym poziomie ogranicza się do promocji firmy oraz pozyskiwania klientów. 
 • Wynagrodzenie stanowi 15% netto prowizji od dochodu firmy z zawartych i zamkniętych przez partnera spraw.
 • Brak przewidzianych benefitów.

Opiekun: Suma spraw 11-30

 • Działalność na tym poziomie skupia się nadal na pozyskiwaniu klientów oraz dodatkowo do ich obsługi.
 • Opiekun może otrzymać od managera inne sprawy do obsługi, ponad pozyskane we własnym zakresie.
 • Wynagrodzenie stanowi 20% netto prowizji od dochodu firmy z obsłużonych i zamkniętych przez opiekuna spraw.
 • Benefit od firmy to własny firmowy adres mailowy oraz wizytówki na cały okres trwania umowy.

Manager: Suma spraw 31-100

 • Działalność na tym poziomie skupia się na budowaniu swojej grupy partnerów poprzez ich rekrutację. Koordynację pracy grupy oraz szkolenie partnerów. Dodatkowym zadaniem jest analiza zadowolenia klienta z obsługi swoich opiekunów. 
 • Wynagrodzenie stanowi 5% netto nadprowizji od dochodu firmy z zawartych i zamkniętych przez managera i podległą mu grupę spraw.
 • Benefit od firmy to smartfon na cały okres trwania umowy.

Manager grupy: Suma spraw 101-300

 • Działalność na tym poziomie skupia się na koordynowaniu swoich managerów. Szkolenie opiekunów. Rejestracja spraw w systemie, fakturowanie oraz rozliczanie i zamykanie spraw. 
 • Wynagrodzenie stanowi 5% netto nadprowizji od dochodu firmy z zawartych i zamkniętych przez managera grupy i podległą mu grupę spraw.
 • Benefit od firmy to laptop - MacBook Air na cały okres trwania umowy.

Dyrektor: Suma spraw 301-1000

 • Działalność na tym poziomie skupia się na koordynowaniu pracy swoich managerów grup. Szkolenie managerów. 
 • Wynagrodzenie stanowi 3% netto nadprowizji od dochodu firmy z zawartych i zamkniętych przez dyrektora i podległą mu grupę spraw.
 • Benefit od firmy to samochód segmentu "D" na cały okres trwania umowy.

Dyrektor generalny: Suma spraw >1000

 • Działalność na tym poziomie skupia się na koordynowaniu pracy swoich dyrektorów. Szkolenie managerów grup. 
 • Wynagrodzenie stanowi 2% netto nadprowizji od dochodu firmy z zawartych i zamkniętych przez dyrektora generalnego i podległą mu grupę spraw.
 • Benefit od firmy to samochód segmentu "E" na cały okres trwania umowy.

Przykłady:

przykład 1:

Partner pozyskał sprawę, a manager nie posiada nikogo w swojej grupie na poziomie opiekuna. Samodzielnie obsługuje klienta.

Partner otrzymuje 15% netto prowizji za pozyskanie sprawy

Opiekun otrzymuje 20% netto prowizji za obsługę sprawy + 5% nadprowizji z poziomu managera = 25% netto.

Manager grupy otrzymuje 5% netto nadprowizji

Dyrektor otrzymuje 3% netto nadprowizji

Dyrektor generalny otrzymuje 2% netto nadprowizji

przykład 2:

Manager grupy będąc w delegacji pozyskał sprawę, obsłużył, zarejestrował, zafakturował, zamknął. 

Manager grupy otrzymuje 15% netto prowizji za pozyskanie sprawy, 20% netto prowizji na obsługę sprawy, 5% netto nadprowizji z poziomu managera i 5% netto nadprowizji z poziomu managera grupy = 45% netto.

Dyrektor otrzymuje 3% netto nadprowizji

Dyrektor generalny otrzymuje 2% netto nadprowizji


Regulamin

POLITYKA PRYWATNOŚCI WWW.TROJMIEJSKASTREFASZKOD.PL

1. O NAS

 1. Właścicielem www.trojmiejskastrefaszkod.pl i administratorem danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego, jest TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem: ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk, adres poczty elektronicznej: iod@trojmiejskastrefaszkod.pl. („Administrator”)
 2. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych Serwisu.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności Serwisu internetowego jest środkiem wdrożonym przez Administratora, którego celem jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych udostępnionych Administratorowi przez podmioty danych, a nadto informowanie podmiotów danych o obowiązującej w przedsiębiorstwie prowadzonym przez Administratora procedurze postępowania z danymi osobowymi, w tym w szczególności o celach i podstawach prawnych przetwarzania oraz kategoriach odbiorców, którym dane osobowe przetwarzane przez Administratora są dalej przekazywane, oraz realizacja przez Administratora wobec Podmiotów danych obowiązku informacyjnego wynikającego z treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, zwane dalej „RODO”) w pozostałym zakresie.
 2. Usługodawca dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. Niniejsza polityka prywatności Serwisu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców Serwisu Internetowego.
 4. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Usługodawca, Serwis Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją, zawartą w Regulaminie Serwisu Internetowego, dostępnym na stronach Serwisu Internetowego.
 5. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Usługodawcę wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę w Serwisie Internetowym. Przykładowo, jeżeli Usługobiorca zamierza korzystać z Konta, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o korzystanie z Konta.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe dotyczące Usługobiorcy lub jego przedstawicieli w następujących celach:
  1. zawarcie i realizacja umowy o korzystanie z Usługi Elektronicznej,
  2. wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych,
  3. prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych, egzekucyjnych i mediacyjnych,
  4. udokumentowanie stosunków umownych w celach dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych,
  5. prowadzenie marketingu bezpośredniego usług lub towarów oferowanych przez Administratora, w tym za pośrednictwem korespondencji e-mailowej typu newsletter,
  6. obsługa reklamacji i roszczeń wynikających z uprawnień z tytułu rękojmi
 3. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców korzystających z Serwisu

a. imię i nazwisko Usługobiorcy,
b. adres poczty elektronicznej,
c. Nazwa Organizacji współpracującej,
d. Nazwa Oddziału Organizacji współpracującej,

 1. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Serwisie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu Internetowego, w trakcie korzystania z Serwisu Internetowego oraz w jego Regulaminie.
 2. Dane osobowe dotyczące Usługobiorcy mogą być przekazywane do organów administracji publicznej lub do innych osób lub podmiotów trzecich – w zakresie w jakim i w przypadkach w których obowiązek ich udostępnienia nakładają na Administratora przepisy prawa. Ponadto, Dane osobowe dotyczące Usługobiorcy mogą być również przekazywane podmiotom wykonującym na rzecz Administratora usługi z zakresu księgowości i rachunkowości oraz usług prawnych na podstawie odrębnej umowy.
 3. Administrator oświadcza, że wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem powierzonych mu danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO. Administrator dokonuje regularnej weryfikacji i aktualizacji stosowanych przez niego środków technicznych i organizacyjnych, tak aby zapewnić powierzonym danym osobowym adekwatny stopień ochrony.
 4. Administrator oświadcza, że celem zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych wprowadził Politykę Ochrony Danych Osobowych. Polityka Ochrony Danych Osobowych jest środkiem wdrożonym przez Administratora zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 RODO, którego celem jest wprowadzenie w przedsiębiorstwie prowadzonym przez Administratora procedury postępowania z danymi osobowymi, w oparciu o którą ich przetwarzanie przez Administratora odbywać się będzie się zgodnie z RODO.
 5. Przetwarzanie danych osobowych w ramach celów wskazanych powyżej w punkcie 3 ust. 2 obejmuje w szczególności ich zbieranie, modyfikowanie, przechowywanie, przeglądanie, aktualizowanie, analizowanie, i archiwizowanie.
 6. Usługodawca przetwarza również zanonimizowane dane, związane z korzystaniem z Serwisu Internetowego (np. liczba Usługobiorców) do generowania statystyk korzystania z Serwisu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby korzystające z Serwisu.
 7. Dane osobowe dotyczące Usługobiorcy będą przechowywane przez Administratora przez następujący okres:
  1. w przypadku danych osobowych, w odniesieniu do których podstawą prawną ich przetwarzania przezAdministratora jest fakt, iż jest ono niezbędne do prawidłowego wykonania umowy – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tejże umowy,
  2. w przypadku danych osobowych, w odniesieniu do których podstawą ich przetwarzania przez Administratora jest prawnie uzasadniony interes – do czasu odpadnięcia tej podstawy przetwarzania, w szczególności do czasu przedawnienia roszczeń Administratora oraz roszczeń Usługobiorcy wynikających z łączącego ich stosunku prawnego, zakończenia bytu prawnego Administratora lub prawomocnego albo ostatecznego ustalenia lub zasądzenia lub zaspokojenia lub obrony roszczenia lub innego uprawnienia Administratora lub Usługobiorcy w postępowaniu sądowym, arbitrażowym, administracyjnym, sądowoadministracyjnym, egzekucyjnym lub mediacyjnym,
  3. w przypadku danych osobowych, w odniesieniu do których podstawą ich przetwarzania jest to, iż jest ono niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – do czasu odpadnięcia tej podstawy przetwarzania.

4. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Serwis Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2. Usługodawca może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu Internetowego w następujących celach:a. realizacja podstawowych funkcjonalności Serwisu Internetowego, takich jak: identyfikacja Usługobiorców jako zalogowanych i utrzymywania sesji logowania oraz przechowywanie dynamicznych danych, np. statystyk, podsumowań;b. dostosowywania zawartości strony Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących języka strony);

c. zapamiętywanie lokalizacji IP, strefy czasowej;

d. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu Internetowego.

 1. Standardowo większość przeglądarek internetowych, dostępnych na rynku, domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.
 2. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 3. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
  1. w przeglądarce Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  2. w przeglądarce Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/W%25C5%2582%25C4%2585czanie%20i%20wy%25C5%2582%25C4%258 5czanie%20obs%25C5%2582ugi%20ciasteczek
  3. w przeglądarce Internet Explorer – https://support.microsoft.com/en-us/hub/4338813/windows-help
  4. w przeglądarce Opera – https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/
  5. w przeglądarce Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US
  6. w przeglądarce Microsoft Edge – https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
 4. Administrator korzysta w Serwisie Internetowym z usług Google Analytics oraz Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem Internetowym. Szczegółowe informacje dotyczące działania powyższych usług dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

5. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Serwisu Internetowego oraz w Regulaminie Serwisu Internetowego danych osobowych, niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy o korzystanie z Usługi Elektronicznej, skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu określonym powyżej w punkcie 3 ust. 2 lit a) jest to, iż jest ono niezbędne do wykonania umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu określonym powyżej w punkcie j3 ust. 2 lit. b) est to, iż jest ono niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w pozostałych celach wskazanych powyżej w punkcie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

6. PRAWA PODMIOTU DANYCH ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

A. Prawo do informacji

1. Administrator, podczas pozyskiwania danych osobowych, jest zobowiązany podać osobie, od której dane pochodzą, wszystkie następujące informacje:

 1. swoją tożsamość i dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela,
 2. gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora ochrony danych,
 3. cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania,
 1. informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją,
 2. gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania Danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 3. okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
 4. informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.

2. Jeżeli Administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem zobowiązany jest on poinformować podmiot danych o tym innym celu oraz udziela jemu wszelkich innych stosownych informacji.

B. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

C. Prawo dostępu do danych osobowych

 1. Podmiot danych jest uprawniony do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące jego Dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
  1. cele przetwarzania;
  2. kategorie odnośnych danych osobowych;
  3. informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
  4. w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
  5. informacje o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  6. informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  7. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od podmiotu danych – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
  8. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
 2. Administrator jest zobowiązany dostarczyć Podmiotowi danych kopię Danych osobowych. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli Podmiot danych zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.

D. Prawo do żądania sprostowania i usunięcia danych osobowych

 1. Podmiot danych ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, podmiot danych ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 2. Podmiot danych jest uprawniony do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jego danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:a. dane osobowe nie są już niezbędne dla celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 1. podmiot danych cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 2. podmiot danych wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub podmiot danych wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania,
 3. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 4. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator,
 5. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
 1. Uprawnienia podmiotu danych wskazane w punkcie 2 powyżej nie obowiązują w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) RODO i art. 9 ust. 3 RODO do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że uprawnienie to uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania.
 2. Administrator jest zobowiązany do przekazania podmiotowi danych informacji o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie znacznego wysiłku.

E. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

 1. Podmiot danych ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych w następujących przypadkach:
  1. Podmiot danych kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi na sprawdzenie ich prawidłowości,
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Podmiot danych sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, domagając się w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne podmiotowi danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  4. Podmiot danych wniósł sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1 RODO – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu podmiotu danych.
 2. Administrator jest zobowiązany do przekazania podmiotowi danych informacji o ograniczeniu przetwarzania danych osobowych, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie znacznego wysiłku.

F. Prawo do przenoszenia danych osobowych

 1. Podmiot danych jest uprawniony do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące go dane osobowe dostarczone Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz a) w oparciu o zgodę podmiotu danych lub b) jest niezbędne dla wykonania umowy.
 2. Wykonując uprawnienie określone powyżej, podmiot danych ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Uprawnienie to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. Uprawnienie to nie może również niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych podmiotów.

G. Prawo do sprzeciwu i prawa związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji w indywidualnych przypadkach

1. Podmiot danych ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego, podmiot danych ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 2. Jeżeli podmiot danych wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
 3. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, podmiot danych ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczącego jego danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 4. Podmiot danych ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa, chyba że decyzja ta jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między podmiotem danych a Administratorem; jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów podmiotu danych lub opiera się na wyraźnej zgodzie podmiotu danych.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Usługodawca namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu Internetowego.
 2. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne, zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione:a. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;
  b. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła; c. Certyfikat SSL.
 3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym w szczególności w sprawach związanych z postanowieniami niniejszej polityki prywatności, Usługobiorca powinien kontaktować się z Administratorem przy zastosowaniu następujących danych kontaktowych: TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk, adres poczty elektronicznej: iod@trojmiejskastrefaszkod.pl


Kodeks etyczny

I. Zasady ogólne 

1. Relacje pomiędzy Partnerem Biznesowym a TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD opierają się na współpracy, zaufaniu, uczciwości, szacunku, lojalności oraz dbałości o dobre imię firmy.

2. Partner Biznesowy powinien powstrzymać się od podejmowania działań godzących w dobre imię TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD.

3. Zakazane jest rozpowszechnianie nieprawdziwych bądź nierzetelnych informacji o TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD.

4. Partner Biznesowy zachowuje w poufności informacje o wewnętrznych stosunkach pomiędzy nim a TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD, w tym informacje udostępnione w Strefie Partnera.

5. Zakazane jest przekazywanie osobom trzecim, także Partnerom Biznesowym, danych osobowych, do których Partner Biznesowy uzyskał dostęp w związku z przynależnością do programu partnerskiego TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD.

6. Login i hasło do Strefy Partnera są poufne.

7. Partner Biznesowy powinien działać w sposób jawny i przejrzysty, zgodny z etyką i przepisami prawa oraz z poszanowaniem innych partnerów TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD.

8. Partner korzysta z własnych danych osobowych.

9. Zakazuje się stosowania wprowadzających w błąd, oszukańczych lub nieuczciwych praktyk w zakresie rekrutacji nowych Partnerów Biznesowych.

10. Partner Biznesowy nie powinien podejmować w sposób bezpośredni bądź pośredni jakichkolwiek działań mających na celu nakłonienie Partnera Biznesowego działającego w danej Grupie managerskiej do rozpoczęcia działalności w innej Grupie managerskiej lub zaprzestania jej.

11. Informacje udzielane przez Partnera osobom, które chce pozyskać do swojej Grupy, powinny być prawdziwe, dokładne i wyczerpujące oraz podawane w rzetelny i uczciwy sposób.

12. Działając na rynku stosuje zasadę fair play.

II. Sprzedaż bezpośrednia i reklama TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD

1. Partnerzy Biznesowi zawierają umowy dla TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD w systemie sprzedaży bezpośredniej. Sprzedaż bezpośrednia wymaga osobistej prezentacji Produktów i udzielenia stosownych wyjaśnień.

2. Prowadząc sprzedaż bezpośrednią lub świadcząc usługi reklamy, czy też prezentując zasady współpracy, Partner Biznesowy posługuje się materiałami wydanymi lub wyraźnie zaakceptowanymi przez TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD.

3. Informacje udzielane o Produktach TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD powinny być dokładne i wyczerpujące. 

4. Informacje dla Klientów powinny być przekazywane w sposób jasny i zrozumiały. 

5. Partner Biznesowy nie stosuje nieuczciwej, nierzetelnej i zakazanej reklamy. 

III. Strony internetowe, Punkty konsultacyjne 

1. Przy świadczeniu usług dla TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD, Partner Biznesowy może posługiwać się stroną internetową. 

2. Partner Biznesowy posługujący się stroną internetową zamieszcza na niej widoczną informację, iż jest on „Niezależnym Partnerem Biznesowym TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD”. 

3. Na swojej stronie internetowej Partner Biznesowy może zamieścić: 

a) zdjęcia udostępnione do pobrania w panelu partnera,

b) materiały marketingowe zgodne z powszechnie obowiązującym prawem, 

c) prezentację i opisy Produktów TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD

e) informacje dostępne na stronie www.trojmiejskastrefaszkod.pl przed zalogowaniem,

f) linki do strony www.trojmiejskastrefaszkod.pl 

4. Partner Biznesowy na swojej stronie nie może zamieszczać: 

a) informacji dostępnych po zalogowaniu w Strefie Partnera, 

b) dochodów firmy oraz przyznanych prowizji

c) danych ze struktury

e) nieprawdziwych, nierzetelnych informacji o TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD

f) informacji sprzecznych ze Schematem kariery lub innymi obowiązującymi zasadami działania w Strukturze uprzednio podanymi do wiadomości Partnerów Biznesowych. 

5. Partner Biznesowy może tworzyć „Punkty Konsultacyjne Niezależnego Partnera Biznesowego TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD” w celu    świadczenia usług dla TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD, pod warunkiem zawarcia odrębnej umowy.

Ilekroć w niniejszym Kodeksie mowa jest o „TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD” rozumieć przez to należy: TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SP. Z O.O. z siedzibą w Gdańsku ul. Szafarnia 11/F8 80-755 Gdańsk, REGON: 385216983, NIP: 5833384292, Numer KRS: 0000821690.


Klauzula informacyjna dla partnerów

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych partnerów

TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Administrator

TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk)

Cele przetwarzania

• realizacja umowy zawartej z TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
• wystawianie dokumentów rozrachunkowych
• realizacja obowiązków prawnych ciążących na TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ związanych z wykonywaniem umowy zawartej przez Panią/Pana z TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Podstawa prawna przetwarzania

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla celów związanych z realizacją umowy zawartej przez Panią/Pana z TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ lub realizacji Pani/Pana żądań zgłoszonych przed zawarciem umowy z TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO]

• przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO]

Kategorie odbiorców danych

• Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
• Upoważnieni pracownicy TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
• Podmioty wykonujące na rzecz TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ usługi: księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
• Podmioty zarządzające działaniami marketingowymi w Facebook

Okres przechowywania danych

• Do czasu realizacji umowy zawartej przez Panią/Pana z TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oraz przez okres obowiązywania umowy do czasu przedawnienia roszczeń związanych z jej zawarciem lub wykonaniem.
• 10 lat - po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Pani/Pana umowy z TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na potrzeby realizacji świadczeń emerytalnych i rentowych, zgodnie z art. 125a ust 4.a.1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. (Dz.U. z 2017 r., poz.1383)
• 5 lat - do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych ciążących na TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (na podstawie: art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2018.395 t.j. z dnia 20 lutego 2018 roku))

Prawa związane z przetwarzaniem

• Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
• Prawo do przenoszenia danych osobowych.
• Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

• Prawo do sprzeciwu.

Informacje dodatkowe

• Podanie danych przed zawarciem umowy z TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest wymagane i wynika z obowiązków ciążących na TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jako pracodawcy.
• W przypadku zawarcia umowy z TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są bez konieczności uzyskania Pani/Pana zgody, w związku z realizacją zawartej z TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ umowy.
• Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ do państwa trzecich ani organizacji międzynarodowych.
• W oparciu o Pani/Pana dane osobowe TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.


Klauzula Informacyjna

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych z formularza kontaktowego przez 

TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Administrator TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk)

Cele przetwarzania

• Realizacja kontaktu i przesłanie aktualnej informacji handlowej dotyczącej towarów lub usług oferowanych przez TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z wykorzystaniem danych umieszczonych w formularzu kontaktowym na stronie internetowej: www.trojmiejskastrefaszkod.pl.

Podstawa prawna przetwarzania

• przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego wynika z uzasadnionego interesu Administratora, tj. realizacji kontaktu z Panią/Panem [art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].

• przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].

Kategorie odbiorców danych

• Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

• Pracownicy TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

• Podmioty wykonujące na rzecz TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ usługi zewnętrzne: księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Okres przechowywania danych

• Dane będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych ciążących na TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zobowiązań publicznoprawnych.

• Do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie. Dane będą usunięte niezwłocznie po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie.

Prawa związane z przetwarzaniem

• Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

• Prawo do przenoszenia danych osobowych.

• Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

• Prawo do sprzeciwu.

Informacje dodatkowe

• Podanie danych, przed zawarciem umowy z TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji przez TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ kontaktu z Panią/Panem.

• Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ do państwa trzecich ani organizacji międzynarodowych.

• W oparciu o Pani/Pana dane osobowe TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.


Jak pracujemy

Z tytułu obsługi nie pobieramy opłat i absolutnie nie ma dla nas znaczenia z których produktów skorzystasz. Przy naprawach i obsłudze pojazdu to my jesteśmy wykonawcami tych usług, a ubezpieczyciel pokrywa te koszty. Przy wynajmie samochodów zastępczych to my jesteśmy najemcami i analogicznie ubezpieczyciel pokrywa ten koszt. Przy dochodzeniu roszczeń to ty nam płacisz, ale tylko od dodatkowo uzyskanych środków po uzyskaniu dopłaty. Przy odkupie szkody to my inwestujemy środki, ale za kilka lat otrzymujemy je z optymalną nawiązką.

Naszym celem jest dopasowanie tych usług do potrzeb poszkodowanego, by wyniósł maksymalne korzyści w odniesieniu do jego indywidualnej sprawy. Cechuje nas brak schematów w działaniu. Kładziemy nacisk by poszkodowany był obsługiwany bez wychodzenia z domu i z minimum formalności.

1

PRZYJĘCIE ZAWIADOMIENIA O SZKODZIE

2

PRZYDZIELENIE OPIEKUNA DO SZKODY

3

NAWIĄZANIE KONTAKTU, ANALIZA SZKÓD ORAZ PROPOZYCJA ROZWIĄZAŃ

4

WSPÓLNY DOBÓR PRODUKTÓW

SZKODA NA POJEŹDZIE:

 • naprawa bezgotówkowa
 • obsługa pojazdu
 • wynajem samochodu zastępczego
 • dochodzenie roszczeń
 • odkup szkody

SZKODA OSOBOWA:

 • dochodzenie roszczeń

INNE ROSZCZENIA:

 • dochodzenie roszczeń

5

PRZYGOTOWANIE ODPOWIEDNICH DOKUMENTÓW

6

LIKWIDACJA

7

ZADOWOLENIE KLIENTA


Program partnerski

Zostań naszym partnerem!

 • Brak opłat wstępnych
 • Przejrzysty system wynagrodzeń
 • Program szkoleń
 • Wsparcie w rozwoju
 • Benefity

Brzmi kusząco? Zapraszamy do filmu.

On odpowie na większość Twoich pytań i wskaże drogę do dalszych działań.

Za pewne jesteś tu na czyjeś zaproszenie i hasło do niego jest najmniejszym problemem.

Jeśli jest inaczej napisz do nas.

Rejestracja

Oferta

Naszym celem jest dopasowanie tych usług do potrzeb poszkodowanego, by wyniósł maksymalne korzyści w odniesieniu do jego indywidualnej sprawy. Cechuje nas brak schematów w działaniu. Kładziemy nacisk by poszkodowany był obsługiwany bez wychodzenia z domu i z minimum formalności.

Naszym celem jest dopasowanie tych usług do potrzeb poszkodowanego, by wyniósł maksymalne korzyści w odniesieniu do jego indywidualnej sprawy. Cechuje nas brak schematów w działaniu. Kładziemy nacisk by poszkodowany był obsługiwany bez wychodzenia z domu i z minimum formalności.

Odkup odszkodowań

Odkup to najlepsze rozwiązanie dla osób, które otrzymały zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy wypadku, ale nie chcą tracić czasu i nerwów na sądzenie się z ubezpieczycielem. Często gdy sprawa wymaga procesu, czas na uzyskanie dopłaty sięga kilku lat. Sprzedaż pozwala uzyskać dodatkowe pieniądze od ręki, bez jakiegokolwiek ryzyka i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Wystarczy przekazać nam prawo do swojego zaniżonego odszkodowania, by otrzymać środki i móc zapomnieć o problemie.

Zadzwoń do nas

Dochodzenie roszczeń

Według statystyk nawet 90% odszkodowań jest zaniżonych. Praktyki stosowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe mają na celu wdrożenie wszelkich możliwych, mogących wpłynąć na obniżenie roszczenia. Skutecznie reprezentujemy Twoje interesy w celu uzyskania dopłaty. Środki trafiają prosto na Twoje konto, a z nami rozliczasz się dopiero ich wpływie. Niektóre przypadki pozwalają zamknąć sprawę optymalną ugodą, a część niestety należy skierować na drogę postępowania sądowego. Ten etap również prowadzimy, jednak alternatywnie dostaniesz propozycję odkupu roszczenia.

Roszczenia za zarówno za uszkodzony pojazd, ale również uszkodzone mienie, uszczerbek na zdrowiu, utrata wartości handlowej, przestój pojazdu zarobkowego i inne.

Zadzwoń do nas

Naprawy powypadkowe/obsługa pojazdu

Dla szkody częściowej – gdy da się naprawić

Organizujemy naprawy powypadkowe w naszej sieci warsztatów. Warsztat podwykonawczy jest dobierany ze względu na charakter uszkodzeń, specjalizację w danej marce, lokalizację pojazdu, a nawet kolor lakieru. Dzięki braku ograniczenia w powierzchni i mocach przerobowych, nigdy nie będziesz oczekiwał w kolejce. Termin dopasowujemy do Ciebie. Nie musisz nawet wychodzić w domu, a pojazd zostanie zawieziony, a po zrealizowanej naprawie, czysty i pachnący odwieziony pod dom. Do naprawy używamy części oryginalnych, chyba że zachodzi ryzyko szkody całkowitej i to  przy Twojej aprobacie, zastosujemy zamienniki. Do napraw lakierniczych używane są materiały najwyższej jakości, a sama naprawa jest realizowana przez wyspecjalizowaną kadrę. To ty akceptujesz kosztorys naprawy i masz pełny pogląd na jej zakres. Po naprawie otrzymujesz fakturę, która jest podstawą do gwarancji.

Dla szkody całkowitej – gdy nie da się naprawić

Zajmujemy się pełną obsługą Twojego pojazdu w przypadku szkody całkowitej. Pojazd jest zabezpieczany, opisywany. Szkoda całkowita rozliczana jest metodą różnicową. Wartość pojazdu przed szkodą – Wartość pozostałości pojazdu = Odszkodowanie.

Poprzez wyposażenie i korekty należy wykazać, by wartość przed szkodą była jak najwyższa. Wszelkie uszkodzenia pojazdu trzeba element po elemencie opisać, by wartość pozostałości była jak najniższa. To realnie przekłada się na Twoje pieniądze.

Samochód zastępczy

Organizacja samochodu zastępczego jest czymś zupełnie naturalnym.

Każdy poszkodowany może z takiego rozwiązania skorzystać. Posiadamy własną wypożyczalnie i dwie ramowe umowy, które pozwalają zagwarantować każdy rodzaj pojazdu. Okres wynajmu jest ustalany indywidualnie, w odniesieniu do charakteru szkody oraz przebiegu jej likwidacji. Przy likwidacji szkody na pojeździe u nas, koordynujemy tak działania likwidacyjne by zasadność występowała na cały jej okres.

Przy szkodzie częściowej do naprawy pojazdu, przy szkodzie całkowitej do momentu realnej możliwości nabycia nowego pojazdu. Samochód jest dostarczany we wskazane miejsce. Nie ponosisz opłat dodatkowych.

Zadzwoń do nas

Obsługa warsztatów

Prowadzimy obsługę warsztatów w zakresie likwidacji szkód. Obsługujemy ich kompleksowo, mając pełne zaplecze prawne oraz rzeczoznawcze, dostarczając części, organizując pomoc drogową oraz auta zastępcze. Przy minimalnym wkładzie, maksymalizujemy korzyści. Cała likwidacja szkody od A do Z jest po naszej stronie.

Takie rozwiązanie przynosi obopólne korzyści. Każdy wykonuje zadania, w których się specjalizuje, co pozwala zaoszczędzić wiele czasu, nerwów, a także pieniędzy.

Nasza oferta jest jasna i przejrzysta. Mamy określony schemat działania i przoduje nam jeden cel – maksymalizacja przychodów, przy jednoczesnym zadowoleniu Twojego klienta. Nie toniesz w papierach związanych z likwidacją szkody. Nie przejmujesz się organizacją samochodu zastępczego, kosztorysem naprawy czy weryfikacją zgodności decyzji z wystawionymi fakturami. Wszystko to spada na nas. Jesteśmy do dyspozycji, na każdym etapie postępowania likwidacyjnego. Nawiązując z nami współpracę, przez cały okres likwidacji szkody, nie martwisz się o nasze honorarium za świadczone usługi. Opłaty pobieramy dopiero po zakończeniu całego postępowania.

Zadzwoń do nas