NUMER SPRAWY S1137     STATUS SPRAWY Obsługa

Dodaj komentarz

WYSZUKAJ OSOBĘ

WYSZUKAJ POJAZD

WYSZUKAJ FIRMĘ

UMOWA DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

zawarta w dniu 08-05-2021r. w Gdańsk, pomiędzy

TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SP. Z O.O., reprezentowana przez ,

ul. Szafarnia 11/F8 80-755 Gdańsk, Nip: 583-338-42-92, Regon 385216983,

Numer konta: 75 1140 2004 0000 3102 7961 7566, zwanym dalej ''Zleceniobiorcą''

a

Leszek Grzelak ul. Łagiewniki 80-855Gdańsk,

Numer PESEL: 61090205276, zwany dalej "zleceniodawcą"

data szkody: r.            zobowiązany:

 1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do przygotowania dokumentacji umożliwiającej dochodzenie roszczeń od zobowiązanego do naprawienia szkody wyrządzonej Zleceniodawcy.
 2. Zleceniodawca zobowiązuje się dostarczyć posiadane dokumenty uzasadniające powstanie szkody i jej wysokość, jak również inne uznane przez Zleceniobiorcę za niezbędne do dochodzenia roszczeń.
 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji Zleceniodawcy o sposobie kompletowania dokumentacji.
 4. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do przekazania przygotowanej dokumentacji kancelarii prawnej wskazanej przez Zleceniobiorcę.
 5. Za wykonanie zlecenia Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości brutto naliczone od wszystkich świadczeń przyznanych Zleceniodawcy wraz z należnymi odsetkami, uzyskanych od zobowiązanego do naprawienia szkody.
 6. W przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, poza wynagrodzeniem określonym w pkt. 5 Umowy, Zleceniobiorcy będą przysługiwać zasądzone wyrokiem bądź ustalone w ugodzie koszty zastępstwa procesowego.
 7. Zleceniodawca zobowiązuje się do pokrycia uzgodnionych ze Zleceniobiorcą kosztów związanych z dochodzeniem roszczeń (koszty ekspertyz, opinii lekarskich itp.) poniesionych przez Zleceniobiorcę, o ile koszty te nie zostaną zwrócone przez zobowiązanego do naprawienia szkody.
 8. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w §5 Umowy nastąpi w ciągu 7 dni od wypłaty świadczenia przez zobowiązanego do naprawienia szkody. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Zleceniobiorca ma prawo do naliczenia odsetek w wysokości odsetek ustawowych.
 9. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 10. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 11. Wszelkie spory, nierozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.
 12. Zapoznałem/-am się i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zleceniobiorcę zgodnie z klauzulą obowiązku informacyjnego.

REJESTRACJA KLIENTA

REJESTRACJA KIERUJĄCEGO

REJESTRACJA WŁAŚCICIELA POJAZDU

REJESTRACJA REPREZENTANTA FIRMY

REJESTRACJA POJAZDU

REJESTRACJA FIRMY

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ